جایگاهها

برو شور
نام جایگاه   آدرس شماره تلفن  مختصات جغرافیایی نوع فراورده عرضه شده  توضیحات 
y x
تاسیسات گاز مایع سرعین اردبیل-سرعین 9143544389 38.141389 48.072778 گاز مایع  
تاسیسات گاز مایع ایرانگاز اردبیل اردبیل 5772440 ,09143520568 38.175556 48.2125 گاز مایع  
تاسیسات گاز مایع بوتانگاز اردبیل اردبیل 5772768  ,09141567886 38.198611 48.247778 گاز مایع  
تاسیسات گاز مایع لرد گاز اردبیل اردبیل 33718012  ,09143511684 38.208333 48.255556 گاز مایع  
تاسیسات گاز مایع آذر گاز اردبیل اردبیل 33717465  ,09126541326 38.210278 48.258056 گاز مایع  
 جایگاه شرکتی اردبیل اردبیل 33331551-4 38.259444 48.3075 بنزین موتور ،CNG  
جایگاه پورصفرقلی اردبیل 33239864 38.237778 48.286944 بنزین موتور  
عبدالهی زارع اردبیل 33845409 38.271944 48.299722 بنزین موتور ،CNG  
جایگاه کشاورز اردبیل 33722706 38.241111 48.268056 بنزین موتور  
جایگاه سبلان اردبیل 33772366 38.185833 48.226111 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
جایگاه وحدت اردبیل 33361743 38.270278 48.288611 بنزین موتور  
جایگاه شهریار اردبیل 33461644 38.262222 48.272778 بنزین موتور  
جایگاه بدر اردبیل 33442721 38.259722 48.285 بنزین موتور  
جایگاه مهر اردبیل 33350766 38.264444 48.297222 بنزین موتور  
قدیمی اردبیل 33360951 38.265 48.286667 بنزین موتور ،CNG  
جایگاه فدک(حاجیلو) اردبیل 33472332 38.298611 48.273611 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه قادری نیر اردبیل-نیر 323225000 38.038056 48.028056 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
جایگاه عزیزی اردبیل 33448028 38.256111 48.276944 بنزین موتور  
جایگاه بعثت اردبیل 33239077 38.238611 48.303056 بنزین موتور  
جایگاه سه راهی نمین اردبیل-نمین 323247430 38.417222 48.484167 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه ولیعصر اردبیل 33283330 38.320556 48.385 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه زوارزاده اردبیل 33663435 38.199722 48.350556 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
جایگاه تعاونی 120 اردبیل 33611689 38.233333 48.308611 بنزین موتور ،CNG  
جایگاه داخل شهر نمین اردبیل-نمین 32322484 38.423611 48.486389 بنزین موتور  
جایگاه ایثار اردبیل 32633966 38.217464 48.326669 بنزین موتور ،CNG  
جایگاه گنج پدر سرعین اردبیل-سرعین 32222122 38.142222 48.072778 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
جایگاه اشرفی اردبیل 33533530 38.120833 48.150278 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
جایگاه دنیادیده اردبیل 33814348 38.272778 48.316389 بنزین موتور ،CNG  
جایگاه زربار اردبیل 33644203 38.251944 48.326944 بنزین موتور   
جایگاه علیزاده کلخوران اردبیل 33847844 38.291111 48.276389 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه مولایی اردبیل 9116026204 37.929102 48.419831 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه مائده  اردبیل 33724142 38.513056 48.205833 بنزین موتور،نفتگاز  
متمرکز روستایی آبی بیگلو اردبیل-نمین 32382818 38.279444 48.552222 بنزین،نفت سفید ،نفتگاز  
متمرکز روستایی بوسجین اردبیل 32362200 38.0075 48.280833 بنزین،نفت سفید ،نفتگاز  
CNG شهرداری عنبران اردبیل-نمین 323748200 38.47895 48.450576 CNG  
CNG آراز علی اردبیل 33811912 38.264067 48.27598 CNG  
CNG زرناس اردبیل 33623722 38.248333 48.324167 CNG  
CNG شاهد اردبیل 33366694 38.255129 48.316683 CNG  
CNG رازی اردبیل 33811912 38.217908 48.325861 CNG  
CNGصیاد شیرازی اردبیل 33811912 38.265876 48.322361 CNG  
CNGدادگستری اردبیل 33811912 38.203501 48.291797 CNG  
CNG کارشناسان اردبیل 33811912 38.233855 48.25717 CNG  
CNG ارجستان اردبیل 33811912 38.247228 48.248997 CNG  
CNG شهرداری سرعین اردبیل-سرعین 32220076 38.142202 48.074268 CNG  
CNG شهرداری نیر اردبیل-نیر 32324670 38.038826 48.033273 CNG  
CNG شهرداری نمین 1 اردبیل-نمین 32327086 38.418063 48.493352 CNG  
CNG شهرداری نمین 2 اردبیل-نمین 32327371 38.416493 48.492714 CNG  
CNG شهرداری آبی بیگلو اردبیل-نمین 32382999 38.289067 48.552841 CNG  
CNGشهرداری هیر اردبیل 32225100 38.085865 48.477613 CNG  
CNG مقدس اردبیلی اردبیل 33811912 38.288749 48.330786 CNG  
CNG  اصغریه لو اردبیل 33728599 38.239286 48.264329 CNG  
CNG   تعاونی المهدی آرتا اردبیل 33462675 38.259885 48.272182 CNG  
CNGشهرداری کوراییم اردبیل-نیر 32372021 37.962972 48.237456 CNG  
CNG   جمشید وثوقی اردبیل 9143512831 38.263303 48.284585 CNG  
جایگاه اختصاصی ترمینال (نورزاده) اردبیل  33822861 38.26965 48.311333 نفتگاز  
شهرک کوثر اردبیل اردبیل  9143544260 38.200407 48.2777028 CNG  
مجتمع خدماتی رفاهی دنیا دیده اردبیل  9144559316 38.398217 48.451167 بنزین موتور، نفتگاز   
تاسیسات گاز مایع پرسی مشکین شهر مشکین شهر  32523992 38.416111 47.710278 گاز مایع  
تاسیسات گاز مایع ایرانگاز مشکین شهر مشکین شهر  32523992 38.379722 47.625 گاز مایع  
جایگاه شرکتی مشکین شهر مشکین شهر  32530204 38.383611 47.634722 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
جایگاه نعمانی مشکین شهر  32540349 38.405 47.668056 بنزین موتور ،CNG  
فروشندگی سکودار رضی مشکین شهر  32522028 38.630833 48.098611 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه متولی باشی مشکین شهر  32573410 38.536111 47.856111 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه مجتمع خدماتی سحر مشکین شهر  32562391 38.7525 47.740833 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
جایگاه فروغی مشکین شهر  32529581 38.389722 47.686389 بنزین موتور  
جایگاه سبلان(فتاحی) مشکین شهر  32540055 38.443333 47.697222 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
CNGشهرداری رضی مشکین شهر  32522903 38.624633 48.101857 CNG  
CNG شماره 1 شهرداری مشکین مشکین شهر  32543882 38.421335 47.681673 CNG  
CNG شماره 2 شهرداری مشکین مشکین شهر  -------- 38.387688 47.641096 CNG  
CNG شهرداری لاهرود مشکین شهر  32514624 38.498428 47.834312 CNG  
تاسیسات گاز مایع  بیله سوار بیله سوار 32827545 39.364167 48.315278 گاز مایع  
جایگاه مرزی بیله سوار بیله سوار 32824473 39.387222 48.358056 نفتگاز  
جایگاه سردار بنده بیله سوار 32822037-09144542206 39.376389 48.355278 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
جایگاه گوک تپه بیله سوار 32882029-09149669780 39.333056 48.224444 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه جعفرآباد بیله سوار 32822423-09143511579 39.428611 48.1125 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه اینجللو بیله سوار 32832022 39.179722 48.076944 بنزین موتور،نفتگاز  
CNG  شهرداری بیله سوار بیله سوار 32828757-09144533153 39.382853 48.347391 CNG  
CNG شهرداری جعفرآباد بیله سوار 32822523 39.441695 48.086557 CNG  
فروشندگی  متمرکز فولادلو بیله سوار 32822210 39.331667 48.139444 بنزین،نفت سفید ،نفتگاز  
جایگاه جوانبخت گرمی 326230800 39.019444 48.073611 بنزین موتور،نفتگاز  
فروشندگی سکودار قره آغاج گرمی 9144515463 39.010833 47.684167 بنزین موتور،نفتگاز  
 جایگاه محمد نیا گرمی 326415000 39.05 48.075 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
CNG  شهرداری گرمی گرمی 32629689 39.053914 48.046303 CNG  
CNG شهرداری انگوت گرمی 32622192 39.046036 47.750466 CNG  
تاسیسات  گاز  مایع گرمی گرمی 9149679818 39.053889 48.047222 گاز مایع  
تاسیسات گاز مایع  پارساباد پارساباد 32725310 39.639444 47.959444 گاز مایع  
جایگاه شرکتی پارساباد پارساباد 32783371 39.648056 47.903056 بنزین موتور ،CNG  
جایگاه اصلاندوز پارساباد 32723975 39.440836 47.41 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه کتابچی پارساباد فعلاً غیر فعال 39.649167 47.903056 بنزین موتور  
جایگاه ورزند پارساباد 32782331 39.632222 47.866944 بنزین موتور،نفتگاز،CNG  
فروشندگی متمرکز تازه کند جدید پارساباد 32723762 39.573056 47.48021667 بنزین،نفت سفید ،نفتگاز  
فروشندگی متمرکز اسلام آباد پارساباد 32763816 39.583056 47.710278 بنزین،نفت سفید ،نفتگاز  
CNG شهرداری پارساباد پارساباد 9141500292 39.638662 47.887543 CNG  
CNG آذران گاز مغان پارساباد 9143552087 39.630333 47.91274 CNG  
CNG شهرداری اصلاندوز پارساباد 9141500292 39.440365 47.420667 CNG  
CNG دادگر پارساباد پارساباد 9143543310 39.662157 47.944665 CNG  
CNG   فیض اله امامی پارساباد 9382190550 39.602464 47.753099 CNG  
تاسیسات گاز مایع خلخال خلخال 32428694 37.678056 48.508056 گاز مایع  
 جایگاه شرکتی خلخال خلخال 32434922 37.6375 48.5125 بنزین موتور،نفتگاز  
CNG هشتجین خلخال 32422042 37.375452 48.328584 CNG  
فروشندگی سکودار هشتجین خلخال 32422055 37.373755 48.326923 بنزین موتور،نفتگاز  
جایگاه  تیموری خوجین خلخال 32450612 37.590278 48.56 بنزین موتور،نفتگاز ،CNG  
فروشندگی سکودار کلور خلخال 32424481 37.394167 48.732778 بنزین موتور،نفتگاز  
CNG شماره 1 شهرداری خلخال خلخال 32427662 37.639672 48.510084 CNG  
CNG شماره 2 شهرداری خلخال خلخال 32430373 37.619802 48.512197 CNG  
CNG کلور خلخال 32424481 37.393124 48.725417 CNG  
CNG شهرداری کوثر کوثر 32442755 37.692648 48.326355 CNG  
CNG فیروزآباد کوثر 32473202 37.587209 48.232502 CNG  
فروشندگی سکودار کیوی کوثر 32422323 37.684722 48.338333 بنزین موتور،نفتگاز  

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627