مدیریت

 

 
 
 
 
 
 
 
 

نام :سید حجت

نام خانوادگی:. مدنی

مدرک تحصیلی:.لیسانس مدیریت 

پست سازمانی :مدیر منطقه 

سال ورود به شرکت :1368

 مدیر    

 

 

نـام : فردین                 

نام خانوادگی :  چراجی   

مدرک تحصیلی :

پست سازمانی : معاون فنی عملیاتی

سال ورود به شرکت :        

چراجی

نـام : اسد             

نام خانوادگی :         خلیل پور

مدرک تحصیلی :        لیسانس

پست سازمانی :       معاون بازرگانی 

سال ورود به شرکت :          1364

 بازرگانی

 

  نـام :    اکبر     

نام خانوادگی :نجفی پور

 مدرک تحصیلی :  لیسانس

پست سازمانی :   معاون مالی و اداری

سال ورود به شرکت :        

 معاون مالی و اداری

 

نام :عظیم 

نام خانوادگی : مهربان 

مدرک تحصیلی :

پست سازمانی : رئیس تامین و توزیع

سال ورود به شرکت : 1386

 

مدیران  

 

 

 نـام :  سید سیف اله              

نام خانوادگی :  سیفی

مدرک تحصیلی :     فوق لیسانس

پست سازمانی :      رئیس ناحیه مرکزی (اردبیل )

سال ورود به شرکت :          1366

 سیفی  

 

نـام :    اسلام

نام خانوادگی :   قهرمانی

مدرک تحصیلی : لیسانس

پست سازمانی :      رئیس ناحیه پارس آباد 

سال ورود به شرکت :       

مدیران

 

 نـام :  وحید             

نام خانوادگی :  پژوهان

مدرک تحصیلی :  لیسانس 

پست سازمانی : رئیس ناحیه خلخال

سال ورود به شرکت :  

پژوهان

 نـام :  علی                

نام خانوادگی : ناصری 

 مدرک تحصیلی :  لیسانس

پست سازمانی :   رئیس ناحیه مشگین شهر

سال ورود به شرکت :    1386 

 

مدیران

 

 نـام :  کاظم

نام خانوادگی : میری 

مدرک تحصیلی :  لیسانس

پست سازمانی : رئیس ناحیه بیله سوار

سال ورود به شرکت:

میری

 نـام :  سلمان

نام خانوادگی : فهیمی

مدرک تحصیلی : لیسانس

پست سازمانی : رئیس ناحیه گرمی

سال ورود به شرکت:1366

فهیمی
 
 

 نـام :  رامین              

نام خانوادگی :  رضایی

مدرک تحصیلی : لیسانس 

پست سازمانی :رئیس تاسیسات و عملیات انبار نفت اردبیل

سال ورود به شرکت :    1372 

 رضایی  

 

  نـام :  هدایت        

نام خانوادگی :باقرزاده

مدرک تحصیلی :  لیسانس

پست سازمانی :        رئیس برنامه ریزی

سال ورود به شرکت :         1370

مدیران

  

 

 نـام : سید علی           

نام خانوادگی :موذنی

مدرک تحصیلی : لیسانس

پست سازمانی :   رئیس مرکزسوختگیری هواپیمائی اردبیل

سال ورود به شرکت : 

   

  نـام :  عسگر

نام خانوادگی : پوراسکندری

مدرک تحصیلی :   لیسانس زبان انگلیسی

پست سازمانی :  رئیس امورمالی

سال ورود به شرکت :          1367

مدیران

 نـام :  شکر

نام خانوادگی :مهرانی

مدرک تحصیلی :دیپلم

پست سازمانی : رئیس امور اداری

سال ورود به شرکت:

مهرانی

 نـام :  صمد

نام خانوادگی : جعفری زارع

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

پست سازمانی : رئیس HSE

سال ورود به شرکت:

مدیران

 نـام :  میر جمال          

نام خانوادگی :سید سیاح

مدرک تحصیلی : لیسانس مکانیک

پست سازمانی :     رئیس خدمات مهندسی

سال ورود به شرکت :         1380

مدیران  

 نـام :   مهدی

نام خانوادگی : دبیر

  مدرک تحصیلی :      لیسانس برق

پست سازمانی :   رئیس سامانه هوشمند

سال ورود به شرکت :  1380  

مدیران  

نـام : کاووس                          

نام خانوادگی :    باقری  

مدرک تحصیلی :  لیسانس مهندسی متالوژی

پست سازمانی :   رئیس  امور جایگاههای CNG

سال ورود به شرکت :      1381  

مدیران

 

 نـام : سعادتعلی  

نام خانوادگی: بهاری فر

مدرک تحصیلی :لیسانس

پست سازمانی :رئیس  حراست 

سال ورود به شرکت :      1361

 

 

  نـام : علیرضا            

نام خانوادگی :دلداده مقدم

مدرک تحصیلی :لیسانس

پست سازمانی :  رئیس روابط عمومی

سال ورود به شرکت :  1381

دلداده

 

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627