مشخصات جغرافیایی استان اردبیل
استان اردبیل با وسعتی معادل 17800 کیلومتر مربع (1/1 درصد از مساحت کل کشور )‌درشمال فلات ایران ودرشمال غرب کشور واقع شده است. میانگین ارتفاع آن بیش از 1400 متر ازسطح دریاست پست ترین نقطه داخلی با ارتفاع 100متر درشهر پارس آباد وبیله سوار وبلندترین قله آن سبلان با ارتفاع4811مترمیباشد.قسمت شمالی استان به جهت پست بودن منطقه دارای آب وهوای معتدل میباشد.

 

       

یخ بندان درایستگاههای مرتفع استان تا 170 روز درسال افزایش می یابدولی قسمت شمالی استان به جهت پست بودن منطقه دارای آب وهوای معتدل میباشد.ضمن اینکه بطورمتوسط50روز سال را شاهد یخبندان می باشیم. جالب تراینکه تفاوت دما درداخل استان درطول یکسال بین سردترین وگرمترین نقطه تا 70 درجه نیز ثبت شده است. بارش نزولات جوی نیز بطور متوسط بین 250 تا 600 میلی متر متغیراست. 

     

 

این استان ازشمال با جمهوری آذربایجان ، ازشرق با استان گیلان ،‌ازجنوب با استان زنجان وازغرب با استـان آذربایجانشرقی محدوداست. طبق آخریــن تقسیمات کشوری دارای 10 شهرستان ،‌25 بخش ، 22 شهرو66 دهستان میباشد.