ناحیه بیله سوار

عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه

 بیله سوار در سال 1396

 

 مشخصات کلی ناحیه در سال 1396

تعداد جایگاه های اختصاصی / متمرکز

تعداد جایگاه های CNG

تعداد فروشندگان روستایی و تعاونی

تعداد مصرف کنندگان عمده فعال در سال   

تاسیسات گاز مایع

تعداد خانوارهای دارای کالابرگ نفت سفید فعال

تعداد ادوات کشاورزی فعال

تعداد مراجعات غیرحضوری از سامانه تجارت آسان

6

4

12

18

1

2658

2668

8196

تعداد فرمانداری

تعداد بخش

تعداد شهرداری

تعداد پرسنل رسمی

تعداد پرسنل پیمانکاری

تعداد تیم اعزامی بازدید گشت مشترک

تعداد بازدید رئیس ناحیه و کارکنان  از مجاری عرضه  و مصرف کنندگان

مقدار مکشوفات

 ( لیتر )

1

2

2

2

2

20

243

10980

 مقدار توزیع فرآورده های نفتی در جایگاه های اختصاصی و فروشندگی متمرکز   در سال 1396

ردیف

مشخصات جایگاه

بنزین ( لیتر)

نفت سفید(لیتر)

نفتگاز(لیتر)

1

جایگاه اختصاصی سرداربنده

4180000

0

5309500

2

جایگاه اختصاصی جعفرآباد

5130000

0

7955000

3

جایگاه اختصاصی گوگ تپه

1482000

0

5698000

4

جایگاه اختصاصی اینجلو

1653000

0

2423500

5

متمرکز فولادلو

1045000

665000

2190500

6

جایگاه مرزی

0

0

259000

-

مجموع :

13490000

665000

23835500

  مقدار توزیع فرآورده های نفتی در فروشندگان روستایی و تعاونی در سال 1396

 

ردیف

مشخصات فروشندگی

نفت سفید (لیتر)

نفتگاز (لیتر)

1

فروشندگی زرگر

0

240500

2

فروشندگی روح کندی

76000

462500

3

فروشندگی خانباباکندی

114000

388500

4

فروشندگی بابک

57000

946000

5

فروشندگی خلیفه لو

646000

666000

6

فروشندگی آج اشمه

342000

0

7

فروشندگی رستم چناق

342000

333000

8

فروشندگی نظرعلی بلاغی

323000

203500

9

فروشندگی شورگل

399000

259000

10

فروشندگی تعاونی سیابکندی

209000

111000

11

فروشندگی تعاونی هموارکندی

285000

185000

12

فروشندگی تعاونی جعفرآباد

760000

2151000

-

مجموع

3553000

5946000

مقدار مصرف فرآورده های نفتی ( نفتگاز) مصرف کنندگان عمده در سال 1396

 

ردیف

مشخصات

نفتگاز (لیتر)

ردیف

مشخصات

نفتگاز (لیتر)

1

اداره راه و ترابری

41400

11

آرمان نصر آذربایجان

1609500

2

جهادنصر(زه کشی)

140000

12

تحکیم سازه هیوا

14000

3

آب و خاک پارس

594500

13

جهادنصر مرکزی

610500

4

جهادنصر حمزه

351500

14

جهادنصر کوثر

182000

5

تبریزتیک

536500

15

جنوب سازه (3)

102000

6

جنوب سازه (1)

777000

16

خمش (2)

166500

7

سگال آذر

277500

17

آلتائی ( 1 )

277500

8

ساوالان شکوه

259000

18

آلتائی ( 2 )

185000

9

جنوب سازه (2)

758500

-

-

-

10

خمش (1)

1073000

-

مجموع کل :

7955900

آمار کلی مقایسه ای فروش در سال 1396 نسبت به سال قبل

 

سال

بنزین(لیتر )

نفت سفید (لیتر)

نفتگاز (لیتر)

1395

12920000

4161000

28928100

1396

13490000

4218000

37737400

تغییرات نسبت به سال قبل

4/41+

1/37+

30/45+

آمار عملکرد جایگاه مرزی در سال 1396

 

ایرانی

خارجی

تعداد خودروهای سواری عبوری از مرز :

3077

6107

فروش در باک خودروهای سواری عبوری از مرز:

277046 لیتر

594162 لیتر

تعداد کامیون  و اتوبوس های عبوری از مرز :

10726

10302

فروش در باک کامیون و اتوبوس های عبوری از مرز :

2245628 لیتر

1730488 لیتر

             
               
               
               

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627