ناحیه گرمی

شهرستان گرمی درشمال شرقی استان اردبیل بامساحت کل 1725.1کیلومتر مربع ودر48 درجه طول شرقی و39 درجه عرض شمالی ودر122کیلو متری آن قراردارد مرکزشهرستان شهر گرمی با 3 بخش مرکزی ،موران وانگوت و9 دهستان میباشد .وسعت وسطح عملیاتی ناحیه ازشرق به غرب حدود 78 کیلومتر طولی وازشمال به جنوب44کیلومتر عرضــی میباشد.

شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی ناحیه گرمی با با بهره گـیری از 4 نفر نیروی انسانی و با استفاده از سامانه ی تجارت آسان سامانه اینترنتی  خرید  فراورده های نفتی و سامانه هوشمند سوخت و با استفاده   از چهار  جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و یک جایگاه دومنظوره و دو  جایگاه تک منظوره  سی ان جی ، 31 فروشندگی دو مـواد نفت  سفید و نفتگاز  و 13 فروشندگی تک مواد نفت سفید  روستایی و یـک تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع  نسبت به تامین ، ذخیره و توزیع فرآورده های نفتــی مــورد نیاز در بخـش های حمل و نقل،  صنایع  و کشاورزی و ...  انجام وظیفه مینمایند ، خلاصه عملکرد بشرح ذیل میباشد.

تلفن رئـیس ناحیه : 32644060

تلفن عملیات ناحیه: 32643602

فـاکـس  ناحیه    :  32643600     

تلـفن دبیرخـانه : 32643602

آمار توزیع و فروش فرآورده های نفتی

 


نفتکوره

نفتگاز

نفت سفید

بنزین موتور

نوع فراورده

شرح

%

95

96

%

95

96

%

95

96

%

95

96

0

0

0

22%

8439

10261

0

0

0

26%

13908

17575

حمل و نقل

0

0

0

95%

3724

7279

0

0

0

0

0

صنایع و پروژه ها عمرانی

0

0

0

15%

5480

6290

0

0

0

0

0

کشاورزی

0

0

0

-30%

179

126

0

0

0

0

0

ادارات

0

0

0

0

0

0

-25%

11622

8749

0

0

حرارتی

0

0

0

34%

17841

23956

-25%

11622

8749

26%

13908

17575

مجموع

تعداد درخواست جهت دریافت سوخت  

 


تعداد

مصرف کننده

32

مصرف کننده عمده

6302

مصرف کننده جزء

6334

مجموع

                                                                                                                                                    

رمز گشایی و ابطال کارت هوشمند سوخت

 


تعداد

شرح

ردیف

15

رمزگشایی کارت سوخت

1

2

تحویلی و ابطال کارت سوخت جامانده در جایگاهها

2

                                                                                                                                                                 

صدور تسویه گاز  به خانوار

 


تعداد

مورد تسویه جهت گاز کشی

ردیف

990

خانوار

1

                                                                                                                                  

بازدید توسط رئیس  ناحیه

بازدید میدانی مشترک

موارد بازدید

57

346

جایگاه اختصاصی

312

72

مصرف کنندگان عمده و جزء

358

48

فروشندگی های روستایی

727

466

جمع بازدید هـا

بازدید ناحیه از مجاری عرضه و فروشندگی ومصرف کنندگان عمده

 

کار های انجام گرفته درناحیه و جایگاههای اختصاصی ونماز خانه بین راهی

 


مورد

کارهای انجام گرفته

ردیف

جذب سرمایه گذار جهت جایگاه بخش موران

1

تعویض تلمبه جایگاه قره آغاج

2

تعویض پنجره های ناحیه جهت بهینه سازی مصرف سوخت

3

بازسازی طبقه فوقانی ناحیه جهت استفاده رئیس ناحیه (تعویض درها، پنجره ها، شیر آلات، کاشی وسرامیک  ، کابینت بندی ،نصب پکیج ورادیاتور ورنگامیزی اتاق ها)

4

تعمیر وبازسازی موتور خانه جهت بایگانی

5

تعویض شیر آلات ومهتابی های روشنایی نماز خانه بین راهی قره آغاج

6

کاشت نهال در روز درختکاری

7

تعویض شیر آلات سرویس بهداشتی و آبدارخانه ناحیه

8

9

دیدارها :

دیدار رئیس ناحیه و کارکنان  با امام جمعه شهرستان

دیدار رئیس ناحیه و کارکنان  با خانواد شهدا 

دیدار  و همفکری با فرمانداری و بخشداران  و روسای ادارات در جهت خدمات رسانی و تامین سوخت شهرستان

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627