عملکرد ناحیه مرکزی

گزارش خلاصه آماری عملکرد ناحیه مرکزی اردبیل در سال 1396

ردیف

تعداد فرمانداری

ناحیه مرکزی

اردبیل

نمین

نیر

سرعین

جمع کل 4 فرمانداری

1

3 بخشداری

2 بخشداری

2 بخشداری

2 بخشداری

جمع کل 10 بخشداری

2

تعداد پرسنل شاغل  ناحیه

کارمندرسمی

قراردادی موقت

پیمانکاری

جمع پرسنل شاغل

5  نفر

4 نفر

2

11  نفر

3

تعداد جایگاههای عرضه سوخت ناحیه

دومنظوره مایع و گاز

تک منظوره گاز

تک منظوره مایع

شعبات شهری و روستایی

غیرفعال

جمع مراکز عرضه سوخت

13

22

23

75

13

146

4

درجه بندی جایگاهها

امتیاز

90 به بالا

90-80

خارج از طرح

غیرفعال

متمرکز

جمع کل جایگاهها

تعداد

26

4

1

2

3

36

5

متوسط فروش روزانه  فرآورده های نفتی  شهرستان به هزار لیتر

بنزین  معمولی وسوپر

نفت سفید

نفتگاز با نیروگاه

نفتکوره

95

96

درصد

رشد

95

96

درصد

رشد

95

96

درصد

رشد

95

96

درصد

رشد

15725

17713

13%+

633

529

16%-

23297

25128

7%+

542

85

84%-

6

تفکیک مصرف نفتگاز شهرستان دربخشهای مهم مصرف به هزارلیتر

حمل ونقل

کشاورزی

صنایع

95

96

درصد

رشد

95

96

درصد

رشد

95

96

درصد

رشد

127049

116891

8%-

30322

33632

11%+

6187

5733

7%-

7

نفتگاز ارسالی به نیروگاه سبلان به هزارلیتر

سال1395

سال  1396

درصدرشد

116795

144037

23%+

8

مصرف گازمایع شهرستان

به تن

95

96

درصدرشد

9000

9190

2%+

9

مقایسه فروش CNG  

به کیلوگرم

95

96

درصدرشد

80243

80521

-

10

کشفیات

فرآورده های نفتی درسطح شهرستان

سال

بنزین

نفت سفید

نفتگاز

95

-

2000

22000

96

-

11700

28000

درصد رشد

-

845%+

27%+

11

تعداد خانوارمصرف کننده نفت سفیـد

( دریافت کننده کالابرگ )

اردبیل

نمین

نیر

سرعین

جمع کل

1664

134

364

141

2303

12

نفتکوره ارسالی  به کارخانه سیمان  اردبیل(به هزارلیتر)

1395

1369

درصد رشد

4990

-

100%-

13

تعداد مصرف کنندگان سوخت ناحیه

مصرف کننده عمده

مصرف کننده جزء

جمع کل بازدید

179

9021

9200

14

تعداد بازدیداز مصرف کنندگان

سوخت  و مجاری های عرضه

بازدید های ناحیه

بازدیدهای مشترک با سازمانهای متولی

جمع کل بازدید

905

252

1157

15

فروش  اینترنتی  ناحیه

مجاری عرضه

مصرف کنندگان عمده

کل ناحیه

97%

98%

97%

16

تعداد بازدید کمی و کیفی  از مجاری عرضه

بازدید کمی

بازدید کیفی

جمع کل بازدید

432

1728

2160

17

درصد رشد

 فرآورده های نفتی  سال  96

نسبت به سال 95

نوع  فرآورده و درصد رشد

بنزین معمولی و سوپر

نفت سفید

نفتگاز با نیروگاه

نفتگاز بدون نیروگاه

نفکوره

13%+

16%-

7%+

4%-

84%-


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۴۹

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627