عملکرد ناحیه پارس آباد

گزارش عملـکرد سـال 96  ناحیـه پـارس آباد

شهرستان پارس آباد مغان جلگه ی نسبتاٌ گسترده ای است که با مساحتی بالغ بر 1383 کیلومتر مربع حدود 14 درصد از مساحت استان اردبیل را به خود اختصاص داده و شمالی ترین شهرستان استان می باشد ، با مرکز استان  230  کیلـومتـر فاصله دارد . شهرستان پارس آباد مغان با  101  کیلومترمرزمشترک با جمهوری آذربایجان دارد ،این شهرستـان دارای 4 بخش ، 8 دهستان ،244 آبادی دارای سکنه می باشد و جمعیت آن بالغ  بر 173182 نفر می باشد . (معاونت برنامه ریزی استان اردبیل1390)

پارس اباد

انبـارنفت پـارس آبـاد

 ناحیه پارس آباد دارای انبار نفت  و 3 مخزن در مجموع به ظرفیت اسمی  3900000 لیتر می باشد

مجـاری عرضـه ناحیـه

پارس اباد

جایـگاه های اختصـاصی و شـرکتی

جمــع

درحال احداث

تعداد فروشندگی متمرکز

تعـداد شـرکتی

تعـداد جایگاه اختصـاصی

9

1

2

0

6

 جایـگاه های CNG

جمـع

در حـال احـداث

تک منـظوره

دو منظـوره

8

0

6

2

 

فـروشنـدگی مـواد نفتـی روستـایـی

 

جمــــع

فروشندگی شهری

تعاونی روستایی

تعداد فروشندگی روستایی

33

1

3

29

 

آمار مقایسه ای و تجزیه فروش فرآورده های نفتی

آمارمقـاسه ای فـروش فـرآورده هـای نفتـی

در صـد تغییرات

سـال 1395

سـال 1396

بر حسـب

مـواد

11%+

764200

850800

لیـتر

بنـزین سـوپر

12%+

31797200

35654600

بنـزین معمولی

24%-

11284600

8548800

نفت سفیـد

6%-

46266000

43436000

نفـتــگاز

40%-

702000

416000

نفتـکوره

5%+

23635999

24876654

کیلـو گـرم

CNG

4%-

3060000

2927000

تاسیـسات گـاز مایـع

 

علل تغییرات فـروش فـرآورده ها نفتـی نسبت به سال قبل

علل تغییرات فـروش فـرآورده ها نفتـی در نسبت به سال قبل 

علل افزایش 11 درصدی بنزین سوپر ، هماهنگی بهتر جهت ارسال بنزین سوپر به ناحیه و استفاده خودرو های سواری به جای بنزین معمولی می باشد.

علل افزایش 12 درصدی بنزین معمولی ،  مربوط  است به  افزایش  خودرو های سواری و احداث جایگاه اختصاصی جدید پرما ورزند و مهدیزاده  می باشد .

علل کاهش24 درصدی نفت سفید ، مربوط به گاز کشی روستا های ( ساری قشلاق، تقی کندی ، قشلاق حاج عمران ،  روستای امیرخانلو ، گل تپه –گچی قشلاقی-گوزلی –ایدر- بودجه وسطی-حاج حسن کندی) می باشد .

علل کاهش 6درصدی نفتگاز ، مربوط است به کاهش سهمیه سوخت خودرهای دیزیلی برا ساس طرح پیمایش  دربخش حمل ونقل  می باشد .

علل کاهش 40  درصدی نفتکوره ، مربوط به کاهش تولید کارخانه آسفالت های ناحیه وگاز کشی به کارخانه آسفالت طوری وتوحیدی می باشد .

علل افزایش 5 درصدی CNG ،  مربوط است به افزایش خودروهای گــازی واحــداث جایگاه جدید مهدیزاده  می باشد .

علل کاهش  4 درصدی گاز مایع  ، مربوط است به گاز کشی روستا های ( ساری قشلاق، تقی کندی ، قشلاق حاج عمران ،  روستای امیرخانلو ، گل تپه –گچی قشلاقی-گوزلی –ایدر- بودجه وسطی-حاج حسن کندی) می باشد.                      

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۱۰

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627