برنامه استراتژیک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل

چشم انداز:

سرآمدترین منطقه در سطح شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ماموریت:

تامین،نگهداشت و توزیع فرآورده های نفتی در کلیه نقاط استان اردبیل 

ارزشهـا:

۱-ماهمواره نسبت به تامین به موقع سوخت مشتریان اهتمام می ورزیم.
۲-ماباآگاهی ازارزش سوخت به عنوان یک سرمایه ملی جهت مصرف بهینه و جلوگیری از قاچاق آن تلاش می نمائیم.
۳-ما با مرجع قراردادن استانداردهای ISO۹۰۰۱:۲۰۰۴ و OHSAS۱۸۰۰۱:۱۹۹۹ خود را ملزم به رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی در حوزه مرتبط با کلیه ذینفعان می دانیم.
۴-ما با اجرای نظام مشارکت در سطح منطقه جهت بهبود مستمر سازمان تلاش می ورزیم.
۵-ما منابع انسانی را با ارزش ترین منابع شرکت می دانیم و جهت توانمندسازی آنها تلاش می نمائیم.
۶-ما بر کنترل کار اعتقاد داریم نه بر کنترل فرد

اهداف راهبردی:

۱-تلاش در جهت ترویج بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی
۲-پیشگیری از اتلاف منابع از طریق به روز نمودن سیستم و تجهیزات موجود
۳-تعهد به پیشگیری از آلودگی محیط زیست(آب،هوا،خاک)از طریق آموزش،بکارگیری و به روز نمودن روشها و تجهیزات و امکانات شرکت
۴-کاهش مراجعات مشتریان در جهت بالابردن کیفیت ارائه خدمات و رضایت آنها
۵-توسعه و تکمیل مکانیزاسیون امورات جاری در زمینه های مختلف
۶-افزایش توانمندی نیروی انسانی و تامین منابع موردنیاز جهت رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627